Algemene Voorwaarden – Equestrian Influencer


01 Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en

diensten van Equestrian Influencer.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met

deze voor- waarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat

enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de

fotograaf worden aangepast.


02 Fotoreportages


1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u

aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de

reportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt.

De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s,

zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is

pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is

vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet

geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens

de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

3. Train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd

stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van

invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.

4. Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet

aan de slag kunnen met schone paarden, dit voor het beste en mooiste resultaat

van jouw fotoshoot. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog

niet gereed zijn.

5. Binnen maximaal 5 werkdagen na uw reportage zullen de foto’s op een

webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken.

Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken of digitale bestanden

kunt kiezen om na te bestellen. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd

om uw keuze uit te maken, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd

worden op welke wijze dan ook.


03 Boekingen


1. Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de site, per e-mail

of per privé bericht op facebook.

2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage

inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een

proportionele prijs.

4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient na

de reportage voldaan te worden. U ontvangt een factuur bij de levering van de

contactbladen. Er worden geen foto’s geleverd voordat de betaling ontvangen is.

5. Annuleren van een fotoreportage kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor

de fotoreportage. Annulering daarna word er een percentage van 50% in rekening

gebracht.

6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen

foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur.

7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is

teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.


04 Betalingen & Levertijd


1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide

partijen.

2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een

factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de

bankgegevens om de factuur te voldoen. De bestelling word per post

verzonden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders

overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan

heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag na twee herinneringen

verhoogd met 5,- euro administratiekosten. Is het bedrag na een 3e herinnering

na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in

gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau.

Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening

4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt in- dien gewenst de

geschatte levertijd opvragen.

5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten

verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor

uw risico.


05 Cadeaubonnen


​1. U kunt bij Equestrian Influencer een cadeaubon kopen. De cadeaubon is

een bon vanaf 25,- euro of een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden

ingewisseld voor geld.

3. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Equestrian Influencer.

4. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.

5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het

totaalbedrag van de bestelling.

6. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U

ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde

heeft dan de waarde van de cadeaubon.

7. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij

het plaatsen van uw bestelling.06 Klachten, Aansprakelijkheid &

Verantwoordelijkheid


1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch

in ieder geval binnen 5 werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan

de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid

zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel

te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 5 dagen

een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de

fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk

voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen

is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de

fotograaf.

5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.


07 Auteursrechten & Publicaties


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de

fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit

van Equestrian Influencer. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem

dan altijd vooraf contact met ons op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U

koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een

foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande

schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een

schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder

verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet

overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar

geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor

afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

5. Op al onze foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan

deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Equestrian Influencer. Ook digitale bestanden

zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en

niet voor publicatie.

6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Equestrian Influencer wilt

gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op

met Equestrian Influencer. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de

foto vermeldt te worden: “Foto: Equestrian Influencer” of “Foto: www.equestrianinfluencer.nl”.

Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding

toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie

rechten.

8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder

kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen

toekomen.

9. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet

voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting

voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

10. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij

inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de

door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm

van gebruik met een minimum van 500 euro.


08. Licenties


1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de

offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat

dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm,

ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of

omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht

te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit

de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of

andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na

diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.


Mandy Lomé

Equestrian Influencer

1e Wormenseweg 7331 DC, Apeldoorn

KVK 74461141 | BTW NL002239517B50


— EQUESTRIAN INFLUENCER–

© 2020 by Equestrian Influencer Paardenfotografie – Alle rechten voorbehouden

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring

KVK 74461141 | BTW NL002239517B50

nl_NLDutch
Scroll naar top